Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

Marco Gademan Timmerwerken
A. verschurenstraat 1a
5165 AR
Waspik
KvK nr. 56700679
hierna te noemen opdrachtnemer.

 1. Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
 2. Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer zal geen beroep doen op deze voorwaarden in contracten met consumenten indien deze voorwaarden een inbreuk maken of afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de consument.

Artikel 2. Offerte
Offertes gelden uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld dan geldt een termijn van veertien dagen.
Artikel 3. Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

 1. Opdrachtnemer aanvaardt alleen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever laten echter de toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtnemer onverlet.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever vinden alleen toepassing op de daarvoor bestemde opdracht.

Artikel 4. Verplichtingen van opdrachtnemer
Opdrachtnemer verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de overeenkomst uit te voeren.
Artikel 5. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer op tijd kan beschikken over:
  1. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van opdrachtnemer;
  2. het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
  3. voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen.
  4. Elektriciteit en water.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot een vergoeding van de in lid 1 genoemde zaken tenzij anders overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.
 3. Als niet aan de in lid 1 genoemde zaken is voldaan , dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle gevolgen wanneer dit niet of niet tijdig geschiedt. Dit geldt ook indien door opdrachtgever aan te leveren materialen of uit te voeren delen van het werk niet tijdig, onvolledig of gebrekkig zijn geleverd respectievelijk zijn uitgevoerd. Opdrachtnemer is in geen geval in verzuim doordat hij om die reden de geplande werkzaamheden niet kan verrichten. Tevens is hij gerechtigd vertragingskosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

Artikel 6. Prijzen

 1. De door de opdrachtnemer in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
 2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na aangaan van de overeenkomst kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 7. Meer- en minderwerk

 1. Het werk omvat alleen de op de offerte gespecificeerde werkzaamheden. De kosten van meerwerk komen geheel ten laste van de opdrachtgever.
 2. Meerwerk omvat enerzijds extra werk doordat opdrachtgever aanvullende wensen heeft op het eerder geoffreerde te realiseren werk. Anderzijds ontstaat meerwerk doordat tijdens de uitvoering duidelijk wordt dat er meer onvoorziene werkzaamheden verricht moeten worden dan er gespecificeerd is om het geoffreerde eindresultaat te behalen.
 3. Meerwerk wordt afgerekend op basis van gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 8. Opschorting en intrekken

 1. Indien de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opschort dan wel geheel intrekt op grond van een niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen oorzaak, dan is opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van zijn schade.
 2. De te vergoeden schade omvat de voor het gehele werk overeengekomen prijs minus de besparingen die voor opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien.
 3. Een partij die verplicht is het eerste te presteren, is bevoegd de nakoming van haar prestatie op te schorten als gegronde vrees bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet, of niet tijdig zal nakomen.
 4. De gevreesde tekortkoming dient ernstig genoeg te zijn om de opschorting te rechtvaardigen.

Artikel 9. Oplevering werk

 1. Als het overeengekomen werk is voltooid, deelt opdrachtnemer aan opdrachtgever mee dat het werk klaar is om te worden opgeleverd.
 2. Opdrachtnemer dient het werk binnen 8 dagen na de in lid 1 genoemde mededeling te keuren. Na aanvaarding is het werk opgeleverd. Keurt opdrachtgever het werk niet binnen 8 dagen, dan wordt hij geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.

Artikel 10. Herstel gebreken
1. Geconstateerde gebreken dienen binnen 3 dagen
na de hiervoor omschreven keuring schriftelijk en gespecificeerd te worden gemeld aan opdrachtnemer.
2.Gebreken die bij de hiervoor omschreven keuring niet waarneembaar waren moeten door de opdrachtgever binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld.
3.Opdrachtnemer beoordeelt de gebreken en gaat na of hij hiervoor aansprakelijk is. Opdrachtnemer is onder meer niet verantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet volledig aan opdrachtnemer verstrekken van informatie, welke de opdrachtgever verplicht is te verstrekken.
4.Opdrachtnemer heeft het recht zelf herstel uit te voeren voor gebreken waarvoor hij aansprakelijk is.
5.Voldoet opdrachtgever niet aan de in lid 1 en 2 omschreven wijze waarop de gebreken gemeld moeten worden, dan vervalt zijn recht tot vordering van herstel door opdrachtnemer. Evenmin kan hij de kosten van herstel door derden op opdrachtnemer verhalen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid ondergrond en materialen van opdrachtgever
1.Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door materialen, hulpmiddelen of de bewerkte ondergrond die door of namens hem ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven.
2.Indien de opdrachtgever wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd worden door met name genoemde fabrikanten of leveranciers zal opdrachtnemer niet gehouden zijn tot een verdergaande verantwoordelijkheid of langere garantietermijn dan de fabrikant of de leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens opdrachtnemer te aanvaarden.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet verplicht geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever, niet zijnde consument, te vergoeden voor een hogere som dan het bedrag waarvoor zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval dekking biedt.
Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de nota.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de betaling van de factuur niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, aan de opdrachtgever de wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de factuur.
 3. Na deugdelijk in gebreke stelling is opdrachtnemer gerechtigd alle kosten, buiten de hoofdsom en rente om, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 4. De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer opdrachtgever in verzuim is, of één van de partijen de overeenkomst heeft ontbonden.

Artikel 14. Ontbinding
Blijft één van de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door de wederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het recht tot ontbinding bestaat in ieder geval indien de wederpartij:

 1. in staat van faillissement geraakt
 2. surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt
 3. zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
 4. bij overlijden dan wel liquidatie of ontbinding van het bedrijf van de opdrachtgever.

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud
Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft voldaan.